Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich.

Data publikacji strony internetowej: 2006-06-14.       
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników z zeskanowanymi dokumentami, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań PUP w Końskich

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dariusz Przybyła, d.przybyla@pup.konskie.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 260 43 62. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania  zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu.Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

 • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
 • w całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczanie aktywnego linka czy pola formularza,
 • dostępna jest wersja strony z podwyższonym kontrastem,
 • zastosowano przycisk A++ umożliwiający zmianę wielkości tekstu

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek, w którym znajduje się siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo.Do budynku prowadzi wejście od ulicy Ceramicznej – wejście na parter budynku jest dostępne dla osoby na wózku inwalidzkim z chodnika.
Na poziomie parkingu, z lewej strony wejścia do Urzędu, znajduje się podjazd  dla osób niepełnosprawnych ruchowo, prowadzący do wejścia do windy, umożliwiającej wjazd na I piętro Urzędu.
Przed budynkiem Urzędu, w pobliżu wejścia do windy dla osób niepełnosprawnych ruchowo wyznaczono dwa miejsca postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych.
Lokalny Punkt Informacyjny w Stąporkowie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo, posiada podjazd dla wózków inwalidzkich przy głównym wejściu do Urzędu Miejskiego.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku jest winda. Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze i na pierwszym piętrze. Na schodach zamontowane są  poręcze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze Urzędu.
W Lokalnym Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w Stąporkowie nie ma windy, a pomieszczenia  rejestracji i pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych ruchowo są dostępne przez podjazd dla wózków inwalidzkich przy głównym wejściu do Urzędu Miejskiego.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

PUP w Końskich i LPIK w Stąporkowie nie posiada pętli indukcyjnej. Dla osób na wózkach dostępne są  pomieszczenia na parterze i piętrze budynku. Na schodach zamontowane są  poręcze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze Urzędu. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na tyle budynku (wjazd bramą A)  Urzędu, w pobliżu podjazdu do windy wyznaczono dwa miejsca postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych.
W Stąporkowie przed Urzędem Miejskim znajduje się jedno miejsce postojowe dla samochodu osoby niepełnosprawnej.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku PUP w Końskich i LPIK w Stąporkowie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Powiatowym Urzędzie Pracy i LPIK nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

W zakresie dostępności informacyjno – komunikacyjnej:

Kontakt z  PUP w Końskich  możliwy jest poprzez:

 • napisanie pisma/złożenie wniosku na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Końskich,
 • ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie;
 • wysłanie maila na adres e-mail: kiko@praca.gov.pl
 • wysłanie faksu na nr 41 260 43 64;
 • skontaktowanie się telefonicznie lub przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu:
 • (41) 260 43 62, 260 43 63;
 • skontaktowanie się osobiście zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania; pn.-pt: 7.30-15.30

Po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową pracownik schodzi do klienta.
Do budynku i wszystkich  pomieszczeń PUP w Końskich i LPIK w Stąporkowie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W Powiatowym Urzędzie Pracy i LPIK nie ma pętli indukcyjnych.
W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynków brak oznaczenia kontrastowego.

Wytworzył:
Udostępnił:
Przybyła Dariusz
(2020-10-14 11:32:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Przybyła Dariusz
(2021-02-09 12:26:47)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki