Definicja i zasady poradnictwa

 Poradnictwo zawodowe 

Polega na udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy  w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej a także na przygotowaniu do lepszego radzenia sobie  w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy.

Na wniosek pracodawcy:  świadczeniu pomocy w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy. We wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy  i jego pracowników  przez udzielanie porad zawodowych .

      Poradnictwo zawodowe realizowane jest zgodnie z zasadami :

- dostępności

- dobrowolności

- równości bez względu na wiek , płeć, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne  i wyznanie religijne lub przynależność związkową,

- swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia,

- bezpłatności,

- poufności i ochrony  danych

    Poradnictwo zawodowe świadczone jest jako:

- porada indywidualna w formie rozmowy doradczej,  polegającej na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu rozwiązania problemu zawodowego,

- porada indywidualna na odległość z wykorzystaniem telefonu i systemów teleinformatycznych,

- porada grupowa w formie  zajęć  warsztatowych polegających na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z osobami, które potrzebują pomocy w celu rozwiązania swoich problemów zawodowych lub nabycia umiejętności   w zakresie poszukiwania pracy ,

- szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy w formie zajęć warsztatowych ,

- informacja o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia, kształcenia,  umiejętnościach niezbędnych prze aktywnym poszukiwaniu pracy  i samozatrudnieniu w formie indywidualnej i grupowej .

Doradca zawodowy kieruje na specjalistyczne badania psychologiczne  i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkoleń, jak również  może  dokonać analizy przebiegu kariery zawodowej i dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  oraz uprawnienia . Ponadto może określić stopień rozwoju konkretnych kompetencji zawodowych  i  profilów zainteresowań zawodowych stosując profesjonalne - standaryzowane narzędzia testowe:  NBK, KZZ . „Test Kolorowych Kwadratów”- badający preferencje zawodowe. Doradcy zawodowi posiadają również innowacyjne narzędzie coachingowe: „Podróż Bohatera” pomocne dla osób, które poszukują skutecznych sposobów wsparcia w procesie osiągania celów i budowania samoświadomości.

Do zadań poradnictwa zawodowego należy gromadzenie i udostępnianie zasobów informacji w postaci papierowej, audiowizualnej lub elektronicznej .

Wytworzył:
Udostępnił:
Przybyła Dariusz
(2009-01-21 14:29:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Dębowski Łukasz
(2023-02-17 08:39:46)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki