Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 
Zakres działania Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich
PUP realizuje zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej na podstawie uchwalonego przez Radę Ministrów Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia zawierającego zasady realizacji Europejskiej Strategii Zatrudnienia.
Problematykę rynku pracy PUP realizuje w oparciu o przepisy prawne oraz dialog społeczny i współpracę z partnerami lokalnymi, a w szczególności z Powiatową Radą Rynku Pracy.
Podstawowe zasady gospodarki finansowej PUP określają między innymi:
-ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.),
-ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 120 z późn. zm.),
-przepisy związane z gospodarowaniem funduszami celowymi Funduszu Pracy , EFS i inne.
Przy realizacji zadań PUP współdziała z innymi instytucjami rynku pracy, którymi są:
- publiczne służby zatrudnienia,
- Ochotnicze Hufce Pracy.
- agencje zatrudnienia,
- instytucje szkoleniowe,
- instytucje dialogu społecznego,
- instytucje partnerstwa lokalnego.  

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Przybyła Dariusz
(2009-01-20 12:03:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Dębowski Łukasz
(2023-02-17 08:02:20)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki