EFS

x
Europejski Fundusz Społeczny
Europejski Fundusz Społeczny powołany został w celu wspierania wspólnotowej polityki społecznej. Finansuje on działania państw członkowskich na dwóch płaszczyznach: przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwoju zasobów ludzkich. Kształt i zasady funkcjonowania EFS w każdym z państw członkowskich zależą od ich potencjału społecznego i gospodarczego, jednak działania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego służą celom ponadnarodowym, co do których zgadzają się wszystkie państwa członkowskie.
Fundusze strukturalne są finansowymi instrumentami polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Zadaniem ich jest wzmocnienie spójności ekonomicznej i społecznej poprzez promowanie harmonijnego i zrównoważonego rozwoju działalności gospodarczej, wysoki poziom zatrudnienia, równe traktowanie kobiet i mężczyzn oraz wysoki poziom ochrony i poprawy stanu środowiska. Środki finansowe na realizację polityki strukturalnej pochodzą z czterech funduszy strukturalnych. Należą do nich:
1. Europejski Fundusz Roozwoju Regionalnego
2. Europejski Fundusz Społeczny
3. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
4. Finansowy Instrument Wspierania Rybołóstwa
Celem polityki strukturalnej Unii Europejskiej jest zwiększenie spójności ekonomiczno – społecznej państw UE poprzez udzielanie pomocy słabiej rozwiniętym regionom i sektorom gospodarek państw członkowskich, dążąc w ten sposób do zmniejszenia różnic w poziomie rozwoju i standardzie życia obywateli Wspólnoty.
Priorytetowe cele EFS:
· zwiększenie ilości oraz podniesienie jakości miejsc pracy,
· świadczenie pomocy w zakresie zapobiegania bezrobociu i jego zwalczaniu,
· sprostanie nowym wyzwaniom na zmieniającym się rynku pracy,
· pomoc w rozwijaniu kwalifikacji zawodowych osób,
· pomoc we wprowadzaniu nowoczesnej, aktywnej polityki zatrudnienia,
· likwidacja głównych przyczyn bezrobocia.
Obszary wsparcia EFS
Rada Europejska wyznacza Europejskiemu Funduszowi Społecznemu najważniejsze zadania tzw. obszary wsparcia. Określają one cele Funduszu oraz te działania, które mogą otrzymać wsparcie.
1. Aktywne formy walki z bezrobociem
Celem tych działań jest przeciwdziałanie i zapobieganie długotrwałemu bezrobociu oraz aktywizacja zawodowa bezrobotnych i osób zagrożonych bezrobociem (m.in. szkolenia i przekwalifikowania, poradnictwo zawodowe, subsydiowanie miejsc pracy).
2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Celem jest ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej i przygotowanie osób narażonych na wykluczenie społeczne do wejścia na rynek pracy i utrzymanie zatrudnienia.
3. Rozwój kształcenia ustawicznego
Celem jest podwyższenie i utrzymanie zdolności do zatrudnienia, co w dzisiejszym świecie wymaga ciągłego kształcenia i aktywności zawodowej.
4. Doskonalenie kadr i rozwój przedsiębiorczości
Działania w tym zakresie skierowane są do dwóch różnych grup docelowych:
do już istniejących firm (projekty służą wzmocnieniu konkurencyjności przedsiębiorstw oraz promocji wykwalifikowanej kadry pracowniczej),
do osób rozpoczynających działalność gospodarczą (m.in. usługi doradczo - szkoleniowe)
5. Aktywizacja zawodowa kobiet
Celem działań jest zwiększenie dostępu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy, promocja możliwości rozwijania kariery zawodowej. Wsparcie polega na szkoleniach, doradztwie oraz tzw. usługach dodatkowych (np. zapewnienie opieki nad dziećmi).
EFS finansuje konkretne i czasowo określone projekty. Środki EFS są kierowane tylko na realizację projektów posiadających szczegółowo wyznaczone cele, etapy realizacji oraz przewidywane efekty. Finansowaniu podlegają porady, pośrednictwo pracy oraz działania konkretne, ustalone i szczegółowo zaplanowane.
Zadania polityki rynku pracy przyjmują dwie formy działań: aktywną i pasywną (osłona socjalna). Polska jako członek Unii Europejskiej ma możliwość współfinansowania razem z EFS tylko aktywnej walki z bezrobociem np. specjalistyczne doradztwo, pośrednictwo pracy, staże zawodowe.
Europejski Fundusz Społeczny może przyczynić się do rozwiązania w Polsce problemów rozwojowych, gospodarczych i społecznych. Możliwości jakie płyną z korzystania z tego Funduszu będą motorem pobudzającym do działania wszystkie podmioty gospodarcze w kraju. Oprócz konkretnej pomocy EFS będzie więc wyzwaniem dla wszystkich instytucji biorących udział w realizacji jego programów.
Link do strony EFS: http://www.efs.gov.pl/
Wytworzył:
Udostępnił:
Przybyła Dariusz
(2009-01-22 09:43:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Przybyła Dariusz
(2009-01-23 13:18:41)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki